• Име на Проект: Питейно-битово водоснабдяване в община Симеоновград
  • Клиент: Община Симеоновград
  • Местоположение: гр. Симеоновград, България
  • Година на Завършване: 2017

Проектът в гр.Симеоновград налагаше проучване за търсене на подземни води за питейно-битови нужди на града и няколко околни селища.

В процес на работа бяха извършени няколко измервания по избрани местоположения, които притежават потенциал за наличие на водни ресурси. На тези места бяха направени успоредни и напречни профили за геофизично измерване за търсене на вода.

Резултатите от измерванията показаха по недвмусмислен начин подходящите зони за извършване на сондажни работи.

X