Геофизика: Естествените потенциали на Земята

Земята както и всички живи същества на планетата има електрически потенциал. Съществуват методики, които измерват различни показатели, които се базират на електрическите и магнитните полета на Земята. Геофизиката като наука години наред се занимава с решаване на различни казуси и развитите на методики, които подлежат на практическо използване.

В областта на търсене на вода се използват различни методики и/или техните вариации. Нашият дългогодишен опит и експертиза се базират на геофизичният Метод на Естествените потенциали.

Метод на Естествените потенциали

Методът често е наричан и Метод на Спонтанната поляризация, който се основава на измерване на естествените потенциали на повърхността, които са резултат от електрохимични реакции в дълбочина.

При прилагане на метода не се налага да се подава електрически ток в земята както е при измерване на съпротивления и други.

В някои случаи се използва при изследвания за откриването на големи залежи на метални руди.

В последните години все повече се използва Метода на Естествените потенциали за търсене и проучване на подземни води и геотермални находища, при инженерни проекти и такива свързани с екология и опазване на околната среда. А също и при проучвания и поддръжка на язовири за мониторинг на инфилтрационните процеси, геоложко картиране, проучване на зони на срязвания и процеси на разрушаване близки до повърхността.

Методът е от така наречните пасивни подходи, тоест следят се и измерват разликите между естествените потенциали в две точки на повърхността.

Практическо приложение

На практика през последните 5 години като първите в България, които прилагат Методът на Естествените потенциали сме измерили стотици обекти в страната и чужбина, които са били с цел намиране на вода за различни нужди.

Използвали сме метода при различни случаи – питейно-битово водоснабдявване, индустриални, балнеоложки и много други.

X